O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI

DAVLAT STATISTIKA QO`MITASI

      Orqaga qaytish
O`zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo`mitasi
2022 yil.